Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een gerechtelijke maatregel welke is geregeld in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek onder titel 19. Deze maatregel is bedoeld voor meerderjarige die door lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. De maatregel houdt in dat alle of een deel van de goederen onder bewind worden gesteld. Onderbewindstelling is ter bescherming van het vermogen van de persoon. Een beschermingsbewindvoerder behartigt de belangen voor de onder bewind gestelde goederen. De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van alles wat onder het bewind is gesteld. Onder ‘ beheren’ wordt verstaan, goed zorg te dragen voor de instandhouding van de onder bewind gestelde goederen en de normale exploitatie daarvan, alsmede het voeren van een administratie daarover. De onderbewind gestelde persoon blijft handelingsbekwaam, dit houdt in dat de persoon bekwaam is tot het verrichten van rechtshandelingen. Degene die onderbewind is gesteld kan niet meer zelfstandig beslissen over de goederen die onder bewind staan. Indien de betrokkene hierover wil beschikken is er toestemming nodig van de bewindvoerder.

Voor meer informatie:  https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Bewind